จองห้องเรียน และห้องประชุม ออนไลน์  วิธีการทำเรื่องจองห้องออนไลน์  วิธีการซิงค์บัญชีE-mail @acttm.ac.th บนมือถือ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดใช้งาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 คำชี้แจง
   1. สร้าง "จองห้อง และห้องประชุม ออนไลน์" จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์วิทยาลัย (@acttm.ac.th) ในการดำเนินการจองห้องผ่านออนไลน์
   2. โปรดใส่รายละเอียด ระบุสิ่งที่ต้องการใช้ภายในห้อง  ชื่อผู้จองห้อง และระบุผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน   
        (ให้เชิญผู้เข้าร่วม EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทุกครั้งที่มีการจองห้อง)
   3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ให้ดำเนินการ "จองห้องเรียน และห้องประชุม ผ่านออนไลน์" กรุณาจองก่อน 3 วันทำการ 
       (เพื่อให้ จนท.งานอาคารสถานที่ทราบรายละเอียดการจองห้อง ผ่านออนไลน์) และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มเติม ก่อนวันใช้งานจริง
   4. หากไม่ทราบขั้นตอนคลิกไปที่ วิธีการทำเรื่องจองห้องออนไลน์ 
   5. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถตรวจสอบกิจกรรมจองห้องออนไลน์ ได้ที่ปฏิทินกรรมวิทยาลัย ด้านล่างนี้
 
 *** การจองขอใช้ห้องประชุม VDO Conference ขั้นตอนมีดังนี้
          เนื่องจากห้องประชุม VDO Conference ใช้สำหรับการรองรับการประชุมแบบระยะไกล โดยผ่านระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทาง และห้องประชุมสามารถรองรับการจัดประชุมย่อยในหน่วยงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเชิงบรรยายบริหาร ครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่1. การจองห้องสำหรับการประชุมระยะไกลใช้VDO Conference ผู้จองห้องสามารถใส่รายละเอียดไปในวันที่จองได้เลย
            1.1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเซตระบบให้  ( ก่อนวันใช้งานจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ )
            1.2 ขอรายละเอียดห้อง VDO Conferenceจากต้นเรื่อง หรือต้นทางที่ต้องการเข้าร่วมVDO Conference เช่น ชื่อห้อง, รหัสห้องประชุม VDO Conference เป็นต้น เพื่อตอบผลลัพธ์ข้อ 1.1
กรณีที่2. จองใช้ห้องตามปกติ ดัง "คำชี้แจ้ง" ด้านบน