RSS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

                                วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รศ. ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล พร้อมคณะ เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และ รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธี MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี้

Back
พิธีลงนามบันทึก...
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery