ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป 

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อคลิกที่นี่