ประกาศรับสมัครนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ ๓ ประเภท Admission ๑ และ Admission ๒

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ 👉 https://student.mytcas.com

👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas64-3.html