แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด ที่นี่