แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครภัณฑ์

รายละเอียด ที่นี่