แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียด ที่นี่