รายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลองปี ๒๕๖๔

๑. เงินฝากธนาคาร
                    ๒. เงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
                     ๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)