ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions

โพสต์8 พ.ค. 2561 02:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 02:59 ]
                  ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

                   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามรายชื่อดังกล่าว สามารถชำระได้ในระหว่างวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษา หากผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป