ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรต่างๆ ของสบช. ปีการศึกษา๒๕๖๒ (รอบรับตรงจากพื้นที่)

โพสต์7 ม.ค. 2562 00:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2562 01:35 ]
                             ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์    วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
                              วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                              ผู้มีสิทธิ์ส่งผลการตรวจร่างกายอันดับตัวจริงและสำรอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามแบบฟอร์มได้ที่  www.admission.pi.in.th (entrn๐๐๔) โดยนำผลการตรวจร่างกายมาส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี หากไม่                                                  ได้ดำเนินการ ตามวัน เวลา ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์  วิทยาลัยฯจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้สิทธิ์ลำดับถัดไป

                                            คลิกดูรายชื่อได้ ที่นี่