ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ สบช. และใบแจ้งการช ำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

โพสต์19 ม.ค. 2561 03:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 04:18 ]
     **ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว ทำการดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนและใบชำระเงินผ่านระบบ Teller payment 
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตามหลักสูตรและวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามจำนวนเงินที่ระบุในใบชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

***เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสารชำระเงิน ส่งทางอีเมล์ rattana@acttm.ac.th 
       หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 080-0533034 คุณรัตนา 
 
****ผู้ใดไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามวัน เวลา ดังกล่าว วิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ที่นี่

๑. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๒. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
สถานศึกษา ม.บูรพาร่วมกับวิทยาลัยอภัยภูเบศร  Download ที่นี่

๓. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาทันตสาธารณสุข 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๔. แบบฟอร์มชำระเงินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  Download ที่นี่

๕. แบบฟอร์มชำระเงินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  Download ที่นี่