Gallery‎ > ‎

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์8 ก.ย. 2563 20:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 20:41 ]
       เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.  -  ๑ ก.ย. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยในสังกัดคณะสหเวชฯ ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวิทยากรจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ความรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนักศึกษา ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่
                                                              ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ที่นี่