Gallery‎ > ‎

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ"

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 23:46 ]
                  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  มิ.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษากระดูก และข้อ ให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่