Gallery‎ > ‎

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 23:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 23:11 ]
       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปี ๙๔ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนม์ จำนวน ๑๓ องค์กร ซึ่งมีทั้งองค์กรด้านการศึกษา การศาสนา และการสาธารณสุข

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่