Gallery

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

โพสต์8 ธ.ค. 2560 00:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2560 00:45 ]

    เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐  ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้ปรชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 00:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 00:08 ]

                      เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดพิธี โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ - ๒๘ ก.พ. ๖๑ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวน  ๑๐๐คน  โดยเป็นการโครงการ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รอ. จังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออบรมให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ให้บริการในระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และการส่งเสริมสุขภาพได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่     

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ วพบ.สระบุรี

โพสต์29 พ.ย. 2560 21:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 21:03 ]

        วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเดินทาง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมและแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ อาคาร ๒ ชั้น ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผอ.วพบ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะนักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม วสส.สุพรรณบุรีศึกษาดูงาน

โพสต์29 พ.ย. 2560 02:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 02:22 ]

     วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะนักศึกษาวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ วสส.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วพอ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พาศึกษาดูงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์, สวนสมุนไพรวิทยาลัย, ร้านยาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การศึกษาด้านการใช้ยาสมุนไพรไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์17 พ.ย. 2560 03:26โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 03:28 ]

        วันศูกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ์ พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมลอยกระทงร่วมใจแพทย์แผนไทย ครั้งที่๔

โพสต์5 พ.ย. 2560 20:43โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 20:43 ]

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมลอยกระทงร่วมใจแพทย์แผนไทย ครั้งที่๔ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานกล่าวเปิดงานพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านแหลมหิน  ม.๑ อ.ปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  มีชาวบ้าน และคณจารย์ นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมมีการแสดงหลากหลาย และมีการประกวดกระทง,ประกวดนางนพมาศ เพื่อให้ทราบถึงประเพณีวันลอยกระทงเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และได้มีโอกาศร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน สร้างความสุนกสนานให้กับชุมชน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒๕๖๐

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:25โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 03:27 ]

   วันที่ ๑ - ๒ พ.ย. ๖๐  งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ได้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัย ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดทั้งรู้จักวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ประชุมวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๐

โพสต์30 ต.ค. 2560 07:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 07:25 ]

     วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ประธานในที่ประชุม โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้ มีวาระต่างๆในการประชุม อีกทั้งยังมีการแนะนำตัวบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการปรึกษาหาลือ แนวทางของวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุยในสายงานต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรม"หมอไทยใจอาสาถวายพ่อหลวง"

โพสต์24 ต.ค. 2560 21:17โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 21:18 ]

                วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓,ปีที่๔ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  ภายในกิจกรรมช่วงเช้าตักบาตรอาหารแห้ง หลังจากนั้นมีกิจกรรม "หมอไทยใจอาสาถวายพ่อหลวง" มีการให้บริการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย (ฟรี) ให้กับประชาชนที่เข้ามารักษาในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

โพสต์22 ต.ค. 2560 19:35โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2560 19:35 ]

   วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าศูนย์ราชการหลังใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอีกด้วย ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่คือการ เลิกทาส โดยมิได้เกิดเหตุร้ายเหมือนเช่นนานาประเทศ ทำให้ เราเป็นไทอยู่จนทุกวันนี้ และทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้มีกระทรวงต่างๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 30