Gallery

ออกหน่วยชุมชน ผช.พท. ๔๓๐ชม.

โพสต์1 มี.ค. 2561 23:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 23:15 ]

          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๑ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการนวดไทย ๔๓๐ชม. ลงชุมชนออกหน่วยจิตอาสา  ณ ศาลากลางบ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้บริการนวด อบประคบ นวดน้ำมัน ฟรีกับประชาชน ม.๑ บ้านแหลมหิน ในการรักษา เพื่อเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. มาแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๑

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 22:24 ]

                       วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่๓ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชุมหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย

ภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง

โพสต์28 ก.พ. 2561 01:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 01:11 ]

                      วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวปิดโครงการสันบสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร กิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง พร้อมคณาจารย์ บุคลากรณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และมีการถ่ายรูปภาพร่วมกัน เพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สามารถนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในการช่วยรักษาผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที่๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์19 ม.ค. 2561 01:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 01:59 ]

      เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๑ กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม "มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที๕ " ประจำปี๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยาลัยสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมด้วยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โพสต์16 ธ.ค. 2560 05:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2560 05:38 ]

    ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรหัวเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

โพสต์8 ธ.ค. 2560 00:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2560 05:39 ]

    เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐  ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 00:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 00:08 ]

                      เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดพิธี โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ - ๒๘ ก.พ. ๖๑ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวน  ๑๐๐คน  โดยเป็นการโครงการ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รอ. จังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออบรมให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ให้บริการในระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และการส่งเสริมสุขภาพได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่     

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ วพบ.สระบุรี

โพสต์29 พ.ย. 2560 21:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 21:03 ]

        วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเดินทาง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมและแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ อาคาร ๒ ชั้น ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผอ.วพบ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะนักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม วสส.สุพรรณบุรีศึกษาดูงาน

โพสต์29 พ.ย. 2560 02:20โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 02:22 ]

     วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะนักศึกษาวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ วสส.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วพอ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พาศึกษาดูงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์, สวนสมุนไพรวิทยาลัย, ร้านยาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การศึกษาด้านการใช้ยาสมุนไพรไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์17 พ.ย. 2560 03:26โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 03:28 ]

        วันศูกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ์ พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 35