Gallery

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์12 ก.ย. 2561 00:24โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 00:25 ]

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัยฯ โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดีการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ถึงชั้นปีที่ ๔   และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม.

โพสต์6 ก.ย. 2561 01:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 02:26 ]

                 วันที่ ๖ ก.ย. ๖๑  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และกล่าวให้โอวาทผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายนามผู้รับใบประกาศในครั้งนี้

ดาวน์โหลดภาพรับใบประกาศ ที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์5 ก.ย. 2561 02:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 02:09 ]

           วันอังคารที่ ๔ ก.ย. ๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ดร.ปัทมา ทองสม พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

วิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM ทางช่อง ๓ กิจกรรม สมุนไพรไทยดังไกลไปทั่วโลก

โพสต์4 ก.ย. 2561 04:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 04:05 ]

                 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๖๑  วิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM ทางช่อง ๓ จัดกิจกรรม สมุนไพรไทยดังไกลไปทั่วโลก ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้อนรับคณะวิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM 
ทางช่อง ๓ พร้อมสอนทำยาสมุนไพรไทย และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการนำเสนอวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ด้านสมุนไพรอีกด้วย
ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑

โพสต์26 ส.ค. 2561 21:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 21:01 ]

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย พร้อมทั้งปฏิบัติขั้นตอนวิธีการดับเพลิง ในสถานการณ์จำลอง ณ วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากอัคคีภัย และเพิ่มความรู้ให้นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย อีกด้วย

                                                         ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2561 00:57 ]

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์31 ก.ค. 2561 22:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 22:41 ]

                            เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓  เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัยฯ แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 20:12 ]

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี และมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการทำพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการให้บริการคลินิกรักษาฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ"

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 23:46 ]

                  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  มิ.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษากระดูก และข้อ ให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานสุขภาพที่ ๖

โพสต์10 มิ.ย. 2561 21:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 21:46 ]

                  เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๑  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากร ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานสุขภาพที่ ๖ โดยมี นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขต ๖ พร้อมด้วยคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมสิ่งปลูกก่อสร้าง และคลินิกวิทยาลัย พร้อมชมภาพรวมของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1-10 of 50