อัตลักษณ์บัณฑิต 
"การบริการการแพทย์แผนไทยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"